TERVE PÄIVÄ -PALVELU

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty viimeksi 30.10.2020

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Tämän DiabetesSara Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaman Terve Päivä palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.

2. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA REKISTERÖITYMINEN

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun. Käyttäjä vahvistaa, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot ja kaikki asiakirjat, joihin Ehdoissa on viitattu, mukaan lukien Yhtiön rekisterin tietosuojaselosteen. Käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä, että Palvelussa käsitellään arkaluonteisia terveyttä koskevia tietoja ja potilastietoja ja antaa suostumuksensa niiden käsittelyyn Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Palvelu on henkilökohtainen. Ainoastaan Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliään. Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Palveluun kirjautumiseen käytettävät tunnukset ja käyttäjätunnus sekä salasana ovat henkilökohtaiset. Käyttäjän tulee säilyttää tunnuksia ja salasanaa huolellisesti. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksia tai salasanaa ulkopuoliselle. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava tunnuksia hallinnoivalle organisaatiolle välittömästi, mikäli Käyttäjän Palveluun kirjautumiseen tarvittavat tunnukset katoavat.

Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröintiä tai sen jatkamista ja tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

3. PALVELUN TARKOITUS JA SEN KÄYTTÖ

Terve Päivä palvelu on Vanamo terveys Oy:n tarjoama palvelu. Palvelu on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän omahoidon tueksi ja muutossuunnitelmien ja muiden vastaavien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi. Palvelussa hoitajien omahoidon tuki tapahtuu etäohjauksella videoyhteyden välityksellä ja asiakkaan omatoimisella työskentelyllä OmaTervePäivä -digisovelluksessa. OmaTervePäivä -digisovellusta käytetään selaimella internetyhteyden välityksellä. Palvelu koostuu useasta Terve Päivä osasovelluksesta ja nämä Käyttöehdot koskevat niitä kaikkia.

Palvelu sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa hänen terveyteensä liittyen sekä tietoja Yhtiön palveluista. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiinsa palveluihin liittyen.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu omasta terveydestään Palvelua käyttäessään. Tehdessään terveydentilaansa kohdistuvia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa. Palvelun kautta voidaan välittää Käyttäjälle yleistasoisia sekä henkilökohtaisia ohjeita, joita muutoin voitaisiin vastaavassa tilanteessa toimittaa puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Palvelun kautta voidaan päivittää tietoja Yhtiön ja kolmansien osapuolien rekistereihin Palvelun, Yhtiön tietosuojakäytäntöjen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi Käyttäjän Palvelun kautta ilmoittamat muutokset omissa yhteystiedoissaan tai suostumusten antamisessa voidaan tallentaa myös Yhtiön potilasrekisteriin.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä.

Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa.

4. ETÄOHJAUS

Palvelussa hoitajien omahoidon tuki tapahtuu etäohjauksella videoyhteyden välityksellä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on etäohjauksen edellyttämät yhteydet, laitteet ja selaimet käytössään. Etäohjauksen videoyhteys on mahdollista muodostaa joko kannettavalla tietokoneella, tablet-tietokoneella tai puhelimella.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan etäpalvelujen käyttöohjeita.

Käyttäjän tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan henkilö- ja potilastietojen suojaamisesta valitsemalla käyttöönsä yksityinen ja häiriötön tila etäohjauksen ajaksi.

5. MAKSUT JA MUUT SUORITTEET

Palvelun käyttö on vastikkeellista. Käyttäjän on suoritettava kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut suoritteet.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.

6. PALVELUN SISÄLTÖ JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

Palvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Palvelussa voidaan tarjota tai välittää myös kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Yhtiö voi luovuttaa Palveluun sisältyviä tietoja kolmannelle vain Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolien palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta Yhtiö ei ole tällöinkään sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta. Yhtiö ei vastaa Käyttäjän kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

7. HENKILÖTIETOJEN JA MUIDEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Asiakassuhteen aikana kertyvät henkilö- ja potilastiedot kerätään Yhtiön ylläpitämään potilasrekisteriin. Yhtiön Tietosuojaselosteessa on kuvattu tietojen keräämisen ja tallentamisen periaatteet ja Käyttäjä on tutustunut niihin. Tietoja ei hankita kolmansilta osapuolilta ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta.

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointimateriaalia.

Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta. Havaitessaan puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä tiedoissa Käyttäjän on joko itse välittömästi korjattava tiedot tai ilmoitettava tiedoista viipymättä Yhtiölle.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta.

8. PALVELUN IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Tällaisen aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

9. VASTUUNRAJOITUS

Yhtiö toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelun tarkoituksena on tukea Käyttäjän terveydentilaa ja sen kohentamista. Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä diagnosointia tai terveydentilan arviointia, eikä Yhtiö ole millään tavalla vastuussa niistä toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Palvelusta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämän mukaisesti Yhtiö ei vastaa mistään Käyttäjän terveyteen liittyvistä ongelmista sisältäen rajoituksetta sairauden, vammautumisen, loukkaantumisen tai kuoleman, jotka aiheutuvat Palvelun innoittamista tai Palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista tai muista harjoitteista, ruokavalion muutoksista, lääkityksestä, lisäravinteiden käytöstä tai muunlaisista elämäntavan muutoksista.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei myöskään vastaa tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiö ei niin ikään vastaa vahingosta, mikäli näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla lainsäädännössä säädettyjä Yhtiön velvollisuuksia. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

Palvelussa ohjausta voivat tarjota sekä Yhtiöön työsuhteessa olevat työntekijät että terveydenhuollon ammattihenkilöt itsenäisinä ammatinharjoittajina. Itsenäisinä ammatinharjoittajina ohjausta tarjoavat terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät ole Yhtiöön työsuhteessa ja he voivat harjoittaa toimintaansa joko luonnollisena henkilönä tai Yhtiön lukuun. Mitä näissä Ehdoissa on todettu Terveydenhuollon Ammattihenkilöistä, koskee myös niitä yhtiöitä, joiden palveluksessa Terveydenhuollon Ammattihenkilöt ovat tai joiden kautta Terveydenhuollon Ammattihenkilöt tarjoavat ohjausta Palvelussa. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, Yhtiö ei ole vastuussa itsenäisinä ammatinharjoittajina Terveydenhuollon Ammattihenkilöiden antamista neuvoista tai muun vastauksen sisällöstä.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Yhtiö tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassaolo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian näiden käyttöehtojen toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi omilla verkkosivuillaan.

11. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOS

Yhtiöllä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun.

12. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Tampereen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.


Tartu tarjoukseen ja lähde nyt mukaan.

Palvelun hinta on normaalisti 119€ kuukaudessa. Nyt kampanjatarjouksena saat palvelun puoleen hintaan 59,50€.

Olemme varmoja, että yhdessä ammattilaisen kanssa saavutat itsellesi terveen päivän. Jos kuitenkin epäröit liittymistä, voit kokeilla Terve Päivä palvelua riskittömästi rahat takaisin takuulla 14 päivää.

Jätä yhteystietosi, niin saat palvelusta lisätietoa ja halutessasi voimme sopia ilmaisen puhelinkeskustelun asiantuntijamme kanssa.

Ota yhteyttä:

Ota yhteyttä