VANAMO TERVEYS OY TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty viimeksi: 20.5.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ

Vanamo Terveys Oy (“Vanamo Terveys”), Y-tunnus: 2889140-7, Osoite: Rongankatu 3 D 14, 33100 Tampere

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Risto Metsälä, risto.metsala ät vanamoterveys.fi

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Vanamo Terveys käsittelee kaikkia henkilötietoja pelkästään digitaalisesti. Tämä tietosuojaseloste koskee Vanamo Terveyden tuottaman Terve Päivä -elintapaohjauspalvelun potilasrekisteriä ja potilasrekisterin sisältämiä potilastietoja sekä OmaTervePäivä- sovelluksen rekisterin sisältämiä potilas- ja muita henkilötietoja.

Oikeus potilastietojen käsittelyyn perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Rekistereihin tallennettuja tietoja käytetään potilaan elintapaohjauksen tai hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Koska potilastiedot sisältävät arkaluonteisia henkilötietoja niin käsittelemme potilas- ja henkilötietoja vain silloin kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista, ja aina lainsäädännön mukaisesti.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

REKISTERÖIDYSTÄ VOIDAAN TALLENTAA SEURAAVIA TIETOJA:

– Nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli, osoite, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

– Rekisteröidyn terveyttä koskevat tiedot, sekä muut rekisteröidyn käyttäjän terveydentilaa koskevat tiedot, jotka rekisteröity käyttäjä antaa itse OmaTervePäivä -palvelun käytön yhteydessä.

– Muut diabeteshoitajan ohjauksen aikana laatimat, työtehtävissä välttämättömät tiedot.

– Tietoja rekisteröidyn käyttämistä palveluista.

– Rekisteröidyn suostumuksia ja rekisteröidyn tekemiä muita valintoja koskevat tiedot.

– Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

– Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä, tietolähde ja lokitiedot.

– Rekisteröidyn käyttäjän ja diabetesohjaajan välillä OmaTervePäivä -palvelussa käytyä viestintää koskevat tiedot, kuten viestien sisällöt ja

– OmaTervePäivä -palvelussa suoritettavan ohjauksen yhteydessä annetut tiedot.

REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterin henkilötiedot säilytetään potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) mukaisesti. Muut henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn käyttäjän lopettaessa palvelun käytön.

5. TIETOLÄHTEET

TIETOJA KÄYTTÄJISTÄ SAADAAN ENSISIJAISESTI SEURAAVISTA TIETOLÄHTEISTÄ:

– Rekisteröity käyttäjä itse antamat ja rekisteröidyn toimesta tapahtuvan OmaTervePäivä-palvelun käytön kautta syntyvät tiedot.

– Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuolen antamat tiedot.

– Ohjaajien eli terveydenhuollon ammattihenkilöiden saamat tiedot.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Potilastietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella suostumuksella tai lainsäännöksen nojalla.

POTILASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN/LUOVUTUKSENSAAJARYHMÄT

– Potilastietoja luovutetaan Kansalliseen terveysarkistoon (KANTA-arkisto).

– Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä varten.

MUUT MAHDOLLISET LUOVUTUKSENSAAJAT:

– Viranomaisille laissa säädetyissä tapauksissa, jossa rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii

– Palvelun mahdolliselle uudelle omistajalle tai harjoittajalle yrityskaupan yhteydessä, kun luovutuksensaaja jatkaa rekisterin rekisterinpitäjänä.

7. TIETOJA EI SIIRRETÄ EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Potilas- ja henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. POTILASTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.

Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan diabetesohjaajat. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet diabetesohjaajille rekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät ja asiakkaan ohjaus sitä edellyttävät.

Kaikki potilas- ja henkilötiedot säilytetään vain sähköisissä turvallisissa potilastietojärjestelmissä. Tietoihin on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla. Järjestelmien tietoturva on ratkaistu Vanamo Terveyden palveluntarjoajien asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata OmaTervePäivä -palvelun luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisina. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Pyydetyt tiedot antaa ohjaaja, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä rekisteriin. Tiedot luovutetaan rekisteröidylle kirjallisina. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan aina ennen tietojen antamista.

REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Vanamo Terveys toteuttaa rajoittamista koskevan pyynnön, mikäli Vanamo Terveydellä ei ole laissa säädettyä perustetta olla toteuttamatta pyyntöä.

Vanamo Terveys oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn käyttötarkoituksen kannalta, virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Vanamo Terveyden vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi:

– Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Potilaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.

– Mikäli rekisteröidyn vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

– Mahdolliset virheelliset merkinnät korvataan tai siirretään käyttölokiin siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. YHTEYSTIEDOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen: Vanamo Terveys Oy Rongankatu 3 D 14, 33100 Tampere.

Vanamo Terveys voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.


Tartu tarjoukseen ja lähde nyt mukaan.

Palvelun hinta on normaalisti 119€ kuukaudessa. Nyt kampanjatarjouksena saat palvelun puoleen hintaan 59,50€.

Olemme varmoja, että yhdessä ammattilaisen kanssa saavutat itsellesi terveen päivän. Jos kuitenkin epäröit liittymistä, voit kokeilla Terve Päivä palvelua riskittömästi rahat takaisin takuulla 14 päivää.

Jätä yhteystietosi, niin saat palvelusta lisätietoa ja halutessasi voimme sopia ilmaisen puhelinkeskustelun asiantuntijamme kanssa.

Ota yhteyttä:

Ota yhteyttä